Algemene pension voorwaarden

doo

Algemene Pension voorwaarden


Halen en brengen van uw Bullmastiff

Het pension is aan de Veilingweg 4 te Velddriel en Valliant Brok zal uw honden verzorgen zoals jullie dit van ons gewend zijn! Telefoon nummer wat betreft pension 06-50245944

De haal- en breng tijden zijn altijd op afspraak en zullen voordat uw hond zijn vakantie begint per mail of telefoon worden besproken. Dit zal zijn:

-       Maandag t/m vrijdag tussen 16.00 – 20.00 uur

-       Zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur

-       Zon- en feestdagen zijn wij altijd gesloten.

Tarieven

De prijs gaat per dag en bedraagt € 17,50 dit is natuurlijk inclusief het voer en alle lekkernijen die de honden van ons krijgen. Ook hoort hier een heerlijk Dino bot bij wanneer de honden aankomen.

Alle Bullmastiffs zitten zoals onze bullen zitten en krijgen op dezelfde tijden eten. Er word geen onderscheid gemaakt dus krijgen ze ook allemaal tegelijk hun extraatje. De tijden zijn gevarieerd.

Manden en meegebrachte spullen

Meegebrachte manden, dekens, kussens, speeltjes e.d. kunnen gebruikt worden om het verblijf in ons pension voor uw hond wat huiselijker te laten zijn. Echter kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan en door deze spullen en hieruit voortvloeiende kosten. Wij adviseren u dan ook om  geen  spullen voor uw  Bullmastiff mee te nemen uit ervaring kunnen wij zeggen dat dit niet nodig is en ze een onwijs goede vakantie zullen hebben.

 Medicatie

Als uw hond medicijnen nodig heeft zullen deze worden gegeven zoals door uw dierenarts voor geschreven. U dient zelf voor voldoende medicijnen te zorgen op de dag van het brengen. Wij stellen het op prijs als u ook een eventuele medicijnenkaart van uw dierenarts meeneemt.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het geven van de niet juiste medicijnen/ hoeveelheid of schade aan het dier t.b.v medicatie.

Betaling

Wanneer u uw Bullmastiff komt brengen dient u uw factuur voor uw gereserveerde periode volledig te voldoen. U zal hiervoor een factuur ontvangen per @mail samen met uw overeenkomst die u getekend zal moeten meenemen wanneer u uw Bullmastiff in het pension brengt samen met het Paspoort van uw hond.

De factuur kunt u per bank of contant  afrekenen bij aankomst. Let op er is geen  PIN aanwezig dus wanneer u kiest voor het over maken van uw factuur zorgen dat deze op de rekening van het pension staat op het moment dat u uw Bullmastiff bij ons brengt.

Rechten en plichten van de klant

De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het dierenpension te (ver)melden, welke nood­zakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het Bullmastiff pension

De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier. Deze schade wordt verhaald op de klant.

De klant is aansprakelijk jegens het Bullmastiff pension voor de gemaakte kosten voor het herstellen c.q. vervangen van schade aangericht door het gastdier. Deze kosten worden aan het eind van de opvangperiode in rekening gebracht bij de eigenaar en dienen contant te worden voldaan bij het halen van het gastdier. Deze kosten kunt u naderhand via uw WA-verzekering terugvorderen. De klant wordt via de e-mail op de hoogte gebracht van de afwijkende eindfactuur, zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij het halen van het gastdier.

De klant is verplicht bij het akkoord gaan met de pensionovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension het bewijs van inenting af te geven. (Voor honden: hondenziekte – ziekte van Carré en parvo-virusinfectie.). Ook het bewijs van iedere andere wettelijk voor­geschreven of door het Bullmastiff pension aanvullend vereis­te inenting moet worden afgegeven. Dit is de neusenting voor kennel hoest.

De klant is verantwoordelijk voor het bewijs van inenting of titerbepaling. Blijkt bij aanvang van de pensionperiode dat het paspoort c.q. vaccinatieboekje niet de correcte vaccinaties of titerbepaling bevat dan is de klant verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen. Het gastdier zal per direct in opdracht van het dierenpension door een dierenarts gevaccineerd worden. Alle hierdoor bijkomstige kosten worden in rekening gebracht bij de klant. Blijkt dat het dierenpension een boete opgelegd krijgt door de LID/AID, wordt deze boete tevens in rekening gebracht bij de klant.

De klant dient ervoor te zorgen dat  de Bullmastiff volledige Vlo vrij zal zijn, wanneer blijkt dit niet zo te zijn zal Valcobulls Bullmastiffs pension  de kosten voor het ontvlooien van de gehele kennel & pension aan u door moete n rekenen.

De klant dient zich te houden aan de door het Bullmastiff pension vastgestelde openingstijden en afspraken.

Ziekte en/of overlijden van het gast­dier

De klant machtigt hierdoor het dierenpension om in geval van ziekte en/of verwonding van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van het gastdier in het dierenpension op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension onverhoopt komt te overlijden, dan licht het Bullastiff pension de klant, tenzij anders overeengekomen, per direct in.

Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension onverhoopt verwond en/of ziek raakt door het niet vermelden van alle gegevens en bescheiden, welke nood­zakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het dierenpension, is het dierenpension gemachtigd op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

De klant neemt bij deze kennis van het feit dat de honden in het pension in groepen gehuisvest worden en dat er derhalve, ondanks zorgvuldig inschatten van gedrag bij plaatsing in de groep, bijtincidenten kunnen voorkomen. Het pension kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige kosten, die voortvloeien uit de gevolgen van een eventueel bijtincident, daar de klant op de hoogte is van de risico’s van groepsgedrag.

 

Aansprakelijkheid

Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan het dierenpension niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het dierenpension en/of bij personen en/of dien­sten en/of instellingen, waarvan het dierenpension gebruik wenst te maken bij de nakoming van de pensionovereen­komst.

Valcobulls pension zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Valcobulls pension is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door het dierenpension en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de verzorging van uw bullmastiff(s).

 

Geschillen en toepasselijk recht

In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied het Bullmastiff pension is gevestigd, tenzij de klant binnen één maand nadat het dierenpension schrif­telijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.

 

Valcobulls team 

 

last report 18-8-2017